1. Osnovne odredbe

1.1. Administrator osobnih podataka u skladu s člankom 4. točkom 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: „GDPR”) je Nisen d.o.o. ID broj 04891520 sa sjedištem na adresi U Hřebčince 2635, 397 01 Písek, Češka Republika (u daljnjem tekstu: „administrator“).

1.2. Osobni podaci su ime i prezime, e-mail adresa, telefonski broj, adresa za naplatu, adresa za dostavu, naziv tvrtke, identifikacijski broj i porezni broj fizičke ili pravne osobe koja obavlja djelatnost, IP adresa i kolačići.

1.3. Administrator nije imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka.


2. Izvori i kategorije obrađenih osobnih podataka

2.1. Administrator obrađuje osobne podatke koje ste mu dostavili ili osobne podatke do kojih je administrator došao temeljem izvršenja Vaše narudžbe.

2.2. Administrator obrađuje Vaše identifikacijske i kontakt podatke te podatke potrebne za izvršenje ugovora.


3. Pravni razlog i svrha obrade osobnih podataka

3.1. Pravni razlog za obradu osobnih podataka je

  • izvršavanje ugovora između Vas i administratora prema članku 6. stavku 1. slov b) GDPR,
  • legitimni interes administratora za pružanje izravnog marketinga (osobito za slanje komercijalnih poruka i biltena) prema članku 6. stavak 1. slov. f) GDPR.

3.2. Svrha obrade osobnih podataka je obrada Vaše narudžbe i ostvarivanje prava i obveza proizašlih iz ugovornog odnosa između Vas i administratora; prilikom narudžbe potrebni su osobni podaci koji su nužni za uspješnu obradu narudžbe (ime i prezime i adresa, kontakt), davanje osobnih podataka je nužan uvjet za sklapanje i izvršenje ugovora, bez davanja osobnih podataka nije moguće sklopiti ugovor niti izvršiti isti od strane administratora.

3.3. Ne postoji automatsko pojedinačno donošenje odluka od strane administratora u smislu članka 22. GDPR-a.


4. Razdoblje čuvanja podataka

4.1. Administrator čuva osobne podatke za vrijeme potrebno za ostvarivanje prava i obveza iz ugovornog odnosa između Vas i administratora, te za ostvarivanje potraživanja iz tih ugovornih odnosa (u razdoblju od 15 godina od prestanka ugovornog odnosa).

4.2. Nakon isteka roka čuvanja osobnih podataka, administrator će izbrisati osobne podatke.


5. Primatelji osobnih podataka (kooperatori administratora)

5.1. Primatelji osobnih podataka su osobe koje

  • sudjeluju u isporuci roba / usluga / realizaciji plaćanja temeljem ugovora,
  • pružaju usluge rada e-trgovine i drugih usluga u vezi s radom e-trgovine,
  • pružaju marketinške usluge.

5.2. Administrator ne namjerava prenositi osobne podatke u treću državu (državu izvan EU) ili međunarodnu organizaciju.


6. Vaša prava

6.1. Pod uvjetima navedenim u GDPR-u, imate

  • pravo na pristup vašim osobnim podacima prema članku 15. GDPR-a,
  • pravo na ispravak osobnih podataka prema članku 16. GDPR-a, odnosno ograničenje obrade prema članku 18. GDPR-a,
  • pravo na brisanje osobnih podataka prema članku 17. GDPR-a,
  • pravo na prigovor na obradu prema članku 21. GDPR-a,
  • pravo na prenosivost podataka prema članku 20. GDPR-a.

6.2. Također imate pravo podnijeti pritužbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka.


7. Uvjeti sigurnosti osobnih podataka

7.1. Administrator izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

7.2. Administrator je poduzeo tehničke mjere za osiguranje pohrane podataka i pohranu osobnih podataka u papirnatom obliku, posebice zaštitu lozinkom, šifriranje (SSL).

7.3. Administrator izjavljuje da samo osobe koje on ovlasti imaju pristup osobnim podacima.


8. Završne odredbe

8.1. Slanjem narudžbe putem online narudžbenice potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka te da ih u cijelosti prihvaćate.

8.2. Administrator je ovlašten mijenjati ove uvjete. Novu verziju uvjeta zaštite osobnih podataka objavit će na svojim web stranicama te Vam ujedno poslati novu verziju ovih uvjeta na Vašu e-mail adresu koju ste dostavili administratoru.

8.3. Ova pravila stupaju na snagu 1.rujna 2023.


9. PDF verzija

Politika privatnosti.