Uvjeti poslovanja trgovačkog društva Nisen s.r.o. sa sjedištem U Hřebčince 2536, 397 01 Písek, Češka Republika, matični broj: 04891520 upisan u trgovački registar koji vodi Regionalni sud u Českim Budějovicama, odjel C, umetak 24696 za prodaju robe putem internetske trgovine koja se nalazi na internetskoj adresi https://www.thermos.hr.


1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovi uvjeti (u daljnjem tekstu samo „uvjeti poslovanja“) trgovačkog društva Nisen s.r.o., sa sjedištem U Hřebčince 2536, 397 01 Písek, Češka Republika, matični broj: 04891520, registrirano u trgovačkom registru koji vodi Regionalni sud u Českim Budjejovicama, odjel C, umetak 24696 (u daljnjem tekstu „prodavatelj“)regulira, u skladu s odredbama § 1751 stavak 1 zakona br. 89/2012, građanski zakonik (u daljnjem tekstu ka „građanski zakonik“) međusobna prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze u vezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu „kupoprodajni ugovor“) sklopljenog između prodavatelja i druge fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu „kupac“) putem internetske trgovine prodavatelja. Internetskom trgovinom upravlja prodavatelj na web stranici koja se nalazi na internetskoj adresi https://www.thermos.hr (u daljnjem tekstu „web stranica“), putem sučelja web stranice (u daljnjem tekstu „web sučelje trgovine“).

1.2. Uvjeti poslovanja se ne odnose na slučajeve kada je osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja pravna osoba ili osoba koja prilikom narudžbe robe djeluje u sklopu svoje poduzetničke djelatnosti ili u okviru samostalne profesije.

1.3. Odredbe koje odstupaju od uvjeta poslovanja se mogu dogovoriti u kupoprodajnom ugovoru. Odstupanja u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost pred uvjetima poslovanja.

1.4. Uvjeti poslovanja su sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor i uvjeti poslovanja sastavljeni su na hrvatskom jeziku. Kupoprodajni ugovor može se sklopiti na hrvatskom jeziku.

1.5. Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst uvjeta poslovanja. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom roka važenja prethodne verzije uvjeta poslovanja.


2. KORISNIČKI RAČUN

2.1. Na osnovu registracije kupca na web stranici, kupac može pristupiti njenom korisničkom sučelju. Kupac može naručiti robu putem svog korisničkog sučelja (u daljnjem tekstu „korisnički račun“). Ako web sučelje trgovine to dopušta, kupac može naručiti robu i bez registracije izravno s web sučelja trgovine.

2.2. Prilikom registracije na web stranici i prilikom naručivanja robe, kupac je dužan sve podatke unijeti točno i istinito. Kupac je dužan ažurirati podatke navedene na korisničkom računu u slučaju bilo kakve promjene. Podatke koje je kupac naveo u korisničkom računu i prilikom narudžbe robe prodavatelj smatra točnima.

2.3. Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup svom korisničkom računu.

2.4. Kupac nije ovlašten dopustiti korištenje korisničkog računa trećim osobama.

2.5. Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno ako kupac ne koristi svoj korisnički račun dulje od 36 mjeseci ili ako kupac prekrši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora (uključujući uvjete poslovanja).

2.6. Kupac je svjestan da korisnički račun možda neće biti uvijek dostupan, posebno u pogledu potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme prodavatelja ili potrebnog održavanje hardverske i softverske opreme trećih osoba.


3. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

3.1. Sveukupna prezentacija robe postavljena na web sučelju trgovine informativnog su karaktera i prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor u vezi s tom robom. Odredbe odjeljka 1732, stavak 2 građanskog zakonika neće se primjenjivati.

3.2. Web sučelje trgovine sadrži informacije o robi, uključujući cijene pojedine robe. Cijene robe navedene su sa uključenim porezom na dodanu vrijednost i svim pripadajućim naknadama. Cijene robe vrijede sve dok su prikazane na web sučelju trgovine. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklopi kupoprodajni ugovor pod pojedinačno dogovorenim uvjetima.

3.3. Web sučelje trgovine sadrži i podatke o troškovima pakiranja i dostave robe. Podaci o troškovima pakiranja i dostave robe navedeni u web sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje unutar područja Hrvatske.

3.4. Za naručivanje robe kupac ispunjava obrazac za narudžbu u web sučelju trgovine. Obrazac za narudžbu uglavnom sadrži podatke o:

 • 3.4.1. naručenoj robi (naručenu robu kupac „stavlja" u elektroničku košaricu web sučelja trgovine),
 • 3.4.2. način plaćanja kupoprodajne cijene robe, podatke o traženom načinu dostave naručene robe, te
 • 3.4.3. informacije o troškovima povezanim s isporukom robe (u daljnjem tekstu zajedničkim nazivom „narudžba“).

3.5. Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupcu je omogućena provjera i promjena podataka koje je kupac unio u narudžbu, također vodeći računa o mogućnosti kupca da uoči i ispravi pogreške nastale prilikom unosa podataka u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb „Narudžba uz obvezu plaćanja“. Podatke navedene u narudžbi prodavatelj smatra točnima. Odmah po primitku narudžbe, prodavatelj će kupcu odmah potvrditi primitak e-mailom, i to na e-mail adresu kupca navedenu u korisničkom sučelju ili u narudžbi (u daljnjem tekstu „e-mail adresa kupca“).

3.6. Prodavatelj uvijek ima pravo, ovisno o vrsti narudžbe (količina robe, kupoprodajna cijena, procijenjeni troškovi dostave), od kupca tražiti dodatnu potvrdu narudžbe (npr. pismeno ili telefonski).

3.7. Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca uspostavlja se dostavom potvrde o prihvaćanju narudžbe, koju prodavatelj šalje kupcu elektroničkom poštom, na e-mail adresu kupca.

3.8. Kupac je suglasan koristiti sredstva komunikacije na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Troškove koje kupac ima korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u svezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih razgovora) snosi sam kupac i ti se troškovi ne razlikuju od osnovnih stopa.


4. CIJENA ROBE I UVJETI PLAĆANJA

4.1. Kupac može platiti cijenu robe i sve troškove vezane uz isporuku robe prema kupoprodajnom ugovoru prodavatelju na sljedeće načine:

 • pouzećem na mjestu koje je kupac naveo u narudžbi;
 • bezgotovinskim prijenosom na račun prodavatelja IBAN: CZ5455000000007933679002, SWIFT: RZBCCZPP, vodi se u EUR kod Raiffeisenbank a.s. (u daljnjem tekstu „račun prodavatelja“);
 • artom online;
 • kartom Click to Pay;
 • Apple Pay, Google Pay i GoPay elektronički novčanici - plaćanje se vrši online prijenosom iz elektroničkog novčanika kupca;
 • plaćanje fakturom– kupac plaća na temelju fakture rokom dospijeća navedenim na fakturi. Kupac je dužan platiti fakturirani iznos u navedenom roku. Ako kupac kasni s plaćanjem fakture, prodavatelj mu ima pravo zaračunati kamatu za kašnjenje u iznosu od 0,1% dugovanog iznosa za svaki dan kašnjenja.

4.2. Uz kupoprodajnu cijenu, kupac je dužan platiti prodavatelju i troškove pakiranja i dostave robe u ugovorenom iznosu. Osim ako nije izričito drugačije navedeno, kupoprodajna cijena uključuje i troškove vezane uz isporuku robe.

4.3. Prodavatelj od kupca ne zahtijeva polog ili drugo slično plaćanje. Ovo ne utječe na odredbe članka 4.6. Uvjeta o obvezi plaćanja kupoprodajne cijene robe unaprijed.

4.4. U slučaju bezgotovinskog plaćanja kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu robe te navesti varijabilni simbol plaćanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca platiti kupnu cijenu bit će podmirena u trenutku pripisivanja odgovarajuće sume na bankovni račun prodavatelja.

4.5. Prodavatelj ima pravo, osobito ako kupac ne dostavi dodatnu potvrdu narudžbe (članak 3.6), zahtijevati isplatu cjelokupne kupoprodajne cijene prije slanja robe kupcu. Ne primjenjuju se odredbe § 2119, st. 1 građanskog zakonika.

4.6. Popusti na cijenu robe koje prodavatelj daje kupcu ne mogu se međusobno kombinirati.

4.7. Prodavatelj će, ako je to uobičajeno u poslovanju ili ako je to određeno općeobvezujućim zakonskim propisima, kupcu izdati račun – fakturu za izvršena plaćanja temeljem kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Račun – fakturu, izdaje prodavatelj kupcu nakon plaćanja cijene robe i šalje ga u elektroničkom obliku na e-mail adresu kupca.


5. ODUSTANAK OD KUPOPRODAJNOG UGOVORA

5.1. Kupac potvrđuje da, prema odredbama § 1837 Građanskog zakonika, između ostalog nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora za isporuku robe koja je izmijenjena prema željama kupca odnosno za njegovu osobu, iz kupoprodajnog ugovora o isporuci robe koja je podložna brzom kvarenju, kao i robe koja se nakon isporuke nepovratno pomiješala s drugom robom, iz kupoprodajnog ugovora o isporuci robe u zatvorenoj ambalaži koju je potrošač uklonio iz pakiranja i ne može se vratiti iz higijenskih razloga, te iz kupoprodajnog ugovora o isporuci audio ili video zapisa ili računalnog programa, ako je oštetio njihovo originalno pakiranje.

5.2. Ako se ne radi o slučaju navedenom u članku 5.1. ili drugom slučaju u kojem nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u roku od četrnaest (14) dana u skladu s odredbama § 1829. st. 1. Građanskog zakona od preuzimanja robe, dok u slučaju da je predmet kupoprodajnog ugovora više vrsta robe ili isporuka više dijelova, taj rok teče od dana preuzimanja zadnje isporuke roba. Odustanak od kupoprodajnog ugovora mora se dostaviti prodavatelju u roku navedenom u prethodnoj rečenici. Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora kupac može koristiti uzorak obrasca koji je dostavio prodavatelj, a koji tvori dodatak uvjetima poslovanja. Odustanak od kupoprodajnog ugovora kupac može poslati između ostalog na adresu sjedišta prodavatelja ili e-mail adresu prodavatelja info@thermos.hr.

5.3. U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora prema članku 5.2 uvjeta poslovanja, kupoprodajni ugovor se poništava od početka. Roba mora biti vraćena prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od odstupanja od ugovora. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, kupac snosi troškove povrata robe prodavatelju, čak i ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem.

5.4. U slučaju odustajanja od ugovora prema članku 5.2 uvjeta poslovanja, prodavatelj će vratiti sredstva primljena od kupca u roku od četrnaest (14) dana od odustajanja od kupoprodajnog ugovora od strane kupca, na isti način na koji ih je primio od kupca. Prodavatelj također ima pravo vratiti ispunjenje (plaćanje) koje je kupac isplatio prilikom vraćanja robe od strane kupca ili na drugi način, ako je kupac suglasan i ako nema dodatnih troškova za kupca. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva kupcu prije nego što mu kupac vrati robu ili dokaže da je robu poslao poduzetniku.

5.5. Zahtjev za naknadu štete prouzrokovanoj na robi prodavatelj ima pravo jednostrano uračunati protiv kupčevog zahtjeva za povratak kupovne cijene.

5.6. Sve dok kupac ne preuzme robu, prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u bilo kojem trenutku. U tom slučaju prodavatelj će kupcu vratiti kupoprodajnu cijenu bez nepotrebnog odgađanja, bezgotovinskim načinom plaćanja na račun koji odredi kupac.

5.7. Ako se uz robu kupcu daje i dar, darovni ugovor između prodavatelja i kupca sklopljen je uz raskidni uvjet da ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor prestaje vrijediti i kupac je dužan robu vratiti prodavatelju zajedno sa darom.


6. PRIJEVOZ I ISPORUKA ROBE

6.1. U slučaju da je način prijevoza ugovoren na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove vezane uz ovaj način prijevoza.

6.2. Prema kupoprodajnom ugovoru prodavatelj se obvezuje isporučiti robu na mjesto koje je kupac naveo u narudžbi, a kupac je dužan preuzeti robu prilikom isporuke koju je prema kupoprodajnom ugovoru prodavatelj dužan isporučiti na mjesto koje je kupac naveo u narudžbi, a kupac je dužan preuzeti robu prilikom isporuke.

6.3. Ako je zbog razloga na strani kupca potrebno višekratno isporučiti robu ili ju isporučiti na drugačiji način od navedenog u narudžbi, kupac je dužan podmiriti troškove ponovljene isporuke robe ili troškove povezane s drugim načinom isporuke.

6.4. Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti neoštećenost pakiranja robe te u slučaju nedostataka ili oštećenja odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju oštećenja pakiranja koja ukazuje na neovlašteno otvaranje pošiljke, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika.

6.5. Dodatna prava i obveze ugovornih strana tijekom prijevoza robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih je prodavatelj objavio.


7. PRAVA KOJA PROIZLAZE IZ KRŠENJA UGOVORA

7.1. Prava i obveze ugovornih strana u pogledu prava iz neispravnog ispunjenja uređena su odgovarajućim opće obvezujućim propisima (osobito odredbama odjeljaka 1914 do 1925, članaka 2099 do 2117 i članaka 2161 do 2174 Građanskog zakonika).

7.2. Prodavatelj je odgovoran prema kupcu da roba po primitku bude bez nedostataka. Posebno, prodavatelj je odgovoran prema kupcu da u trenutku kada je kupac preuzeo robu:

 • 7.2.1. roba ima svojstva o kojima su se stranke prethodno dogovorile, a u nedostatku dogovora ima svojstva koja je prodavatelj ili proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na temelju oglašavanja koje su oni izvršili,
 • 7.2.2. roba je prikladna za namjenu koju prodavatelj navodi za njezinu uporabu ili za koju se roba ove vrste obično koristi,
 • 7.2.3. kvaliteta ili izrada robe odgovara ugovorenom uzorku ili modelu, ako su kvaliteta ili izrada utvrđeni prema ugovorenom uzorku ili modelu,
 • 7.2.4. roba je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini i
 • 7.2.5. roba odgovara zahtjevima zakonskih propisa.

7.3. Odredbe navedene u članku 7.2 uvjeta ne primjenjuju se na robu prodanu po nižoj cijeni zbog nedostatka za koji je dogovorena niža cijena, na istrošenost robe uzrokovanu njenom uobičajenom uporabom, u slučaju rabljene robe zbog nedostatka koji odgovara stupnju uporabe ili istrošenosti robe u trenutku primitka od strane kupca ili ako to proizlazi iz prirode robe.

7.4. Ako se nedostatak pokaže u roku od šest mjeseci od primitka, smatra se da je roba već imala nedostatak pri primitku.

7.5. Prava od neispravnog ispunjenja kupac ostvaruje na adresi sjedišta prodavatelja, gdje je moguće prihvatiti reklamaciju s obzirom na asortiman prodane robe, eventualno i u sjedištu ili mjestu poslovanja. Trenutak kada prodavatelj primi reklamiranu robu od kupca smatra se trenutkom podnošenja reklamacije.

7.6. Dodatna prava i obveze stranaka u vezi s odgovornošću prodavatelja za nedostatke mogu se urediti postupkom reklamacije prodavatelja.


8. OSTALA PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

8.1. Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćanjem cjelokupne kupoprodajne cijene robe.

 • 8.1.1. Prodavatelj nije vezan za kupca nikakvim kodeksima ponašanja u smislu odredaba § 1826 stavak 1 pismo e) Građanskog zakonika.

8.2. Prodavatelj je ovlašten za prodaju robe na temelju obrtnice. Inspekciju djelatnosti obavlja nadležni ured. Ured za zaštitu osobnih podataka nadzire područje zaštite osobnih podataka. Češka trgovačka inspekcija, u određenoj mjeri, nadzire, između ostalog, poštivanje Zakona br. 634/1992 Zb., o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama.

8.3. Kupac ovime preuzima rizik promjene okolnosti u smislu § 1765, stavak 2 Građanskog zakonika.


9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

9.1. Način postupanja s osobnim podacima kupca potrebnim za sklapanje ugovornog odnosa određuje prodavatelj u dokumentu Zaštita osobnih podataka koji je dostupan na web stranici prodavatelja.


10. IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

10.1. Kupac ima pravo obratiti se prodavatelju sa zahtjevom za naknadu štete ako nije zadovoljan načinom na koji je prodavatelj riješio njegov zahtjev ili ako smatra da je prodavatelj povrijedio njegova prava. Kupac ima pravo podnijeti prijedlog za alternativno (izvansudsko) rješavanje spora kod osobe određene za alternativno rješavanje spora, ako je prodavatelj negativno odgovorio na njegov zahtjev iz prethodne rečenice, odnosno nije odgovorio. u roku od 30 dana od dana slanja zahtjeva. To ne utječe na mogućnost kupca da se obrati sudu.

10.2. Za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova proizašlih iz kupoprodajnog ugovora nadležna je Češka trgovačka inspekcija, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID broj: 000 20 869, internetska adresa: https://adr.coi.cz/cs. Za rješavanje sporova između prodavatelja i kupca iz kupoprodajnog ugovora može se koristiti platforma za online rješavanje sporova na https://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.3. Europski potrošački centar Češke Republike, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetska adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktna točka prema Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća ( EU) br. 524/2013 od 21. svibnja 2013. o internetskom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o internetskom rješavanju potrošačkih sporova).


11. DOSTAVA

11.1. Kupcu se može dostavljati na e-mail adresu koju je naveo u svom korisničkom računu ili koju je kupac naveo u narudžbi.


12. ZAVRŠNE ODREDBE

12.1. Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni (inozemni) element, tada su stranke suglasne da je odnos uređen češkim pravom. Ovo ne utječe na prava potrošača koja proizlaze iz opće obvezujućih pravnih propisa.

12.2. Ako je bilo koja odredba nevažeća ili neučinkovita, ili postane takva, nevažeća odredba bit će zamijenjena odredbom čije je značenje što je moguće bliže nevažećoj odredbi. Ništavost ili neučinkovitost jedne odredbe ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Izmjene i dopune kupoprodajnog ugovora ili uvjeta zahtijevaju pisani oblik.

12.3. Kupoprodajni ugovor, uključujući uvjete prodaje, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije dostupna.

12.4. U prilozi uvjeta poslovanja nalazi se ogledni obrazac za odustanak od kupoprodajnog ugovora.

12.5. Kontaktni podaci prodavatelja: adresa za dostavu: Nisen s.r.o., U Hřebčince 2536, 397 01 Písek, Češka Republika, e-mail: info@thermos.hr.


13. DODACI ODREDBAMA I UVJETIMA POSLOVANJA

13.1. Uzorak obrasca za odustanak od kupoprodajnog.

13.2. Uputa o pravu na odustanak od ugovora.

Uvjeti se primjenjuju od 1. rujna 2023 godine.